İLETİŞİM FORMU İLE TEMİN EDİLEN KİŞİSEL VERİLER İÇİN
AYDINLATMA METNİ

İLETİŞİM FORMU İLE TALEP/ŞİKAYET/GÖRÜŞ/ÖNERİLERİNİ İLETEN VERİ SAHİPLERİ İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında Bursa Organize Sanayi Bölgesi Kahverengi Cad.No:16 Nilüfer/BURSA adresinde mukim Şirketimiz ÜÇGE DRS DEPO RAF SİSTEMLERİ PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından Veri Sorumlusu sıfatıyla hazırlanmış ve sizlere sunulmuştur.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI 

Şirketimize ait www.ucgedrs.com adresinde bulunan “İletişim” sekmesindeki iletişim formunun doldurulup iletilmesi suretiyle tarafınızdan toplanan Kimlik(Ad-Soyad), Firma, İletişim (Telefon ve E-posta), Müşteri İşlem (Mesaj İçeriği ve ilgili olan sektör) verileriniz iletmiş olduğunuz Talep / Şikâyet / Görüş / Önerilerinizle ilgili değerlendirmelerin yapılıp sizlerle iletişim kurulması ve takibinin sağlanması amacıyla (Talep ve Şikâyetlerin Takibi) işlenecektir. İletişim formunun doldurulması esnasında ticari elektronik ileti gönderimine izin vermeniz halinde ise İletişim (E-posta ve telefon) bilgileriniz ise Ürün Hizmet Pazarlama Süreçlerinin yürütülmesi amacıyla ticari elektronik ileti gönderimi amacıyla da işlenecektir. Bu veri işleme faaliyetleri hukuka ve dürüstlük kurallarına, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ

İşbu aydınlatma metninde belirtilen kişisel verileriniz Şirketimize ait www.ucgedrs.com internet adresi aracılığıyla elektronik ortamda toplanmakta ve KVKK’nın 5. Maddesinde yer alan veri sahibi olarak sizler yani ilgili kişinin açık rızası hukuki sebebine dayanarak tamamen ya da kısmen otomatik yolla işlenmektedir. Yani şirketimize ait www.ucgedrs.com adresindeki formu doldurup iletmeniz halinde söz konusu kişisel verilerinizin işbu metinde belirtilen amaçlar dâhilinde işlenmesine izin verdiğinizi belirtmek isteriz.

KİŞİSEL VERİLEN AKTARILMASI

Söz konusu kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından sadece yukarıda belirtilen amaç dâhilinde işlenmekte, üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

Ancak şirketimize ait www.ucgedrs.com adresindeki iletişim formunda belirtilen yurt dışına aktarım hususuna açık rıza vermeniz halinde söz konusu kişisel verileriniz yurt dışına aktarılabilecektir. Bu aktarım şirketimiz tarafından kişisel verilerin bulut hizmet sağlayıcılarında güvenle saklanması amacıyla gerçekleştirilmektedir.

Bir diğer aktarım ise şirketimizin de yer aldığı Üçge Grup (Üçge Mağaza Ekipmanları A.Ş ve Üçge Elektronik A.Ş) şirketlerine kişisel verilerinizin aktarılmasıdır. Bu aktarım da yine tamamen sizlerin iletişim formunu doldururken vereceğiniz açık rızaya istinaden, taleplerinizin değerlendirilmesi ve ihtiyaçlarınıza uygun bir şekilde tarafınıza dönüş sağlanması amacıyla gerçekleştirilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ

KVKK’nın 7. maddesi uyarınca, kişisel verilerinizin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verileriniz re’sen veya talebiniz üzerine Şirketimiz tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Bu hususa ilişkin usul ve esaslar KVKK ve 28.10.2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’e göre yerine getirilecektir.
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğümüzün ortaya çıktığı tarihi takip eden 6 (altı) ay içerisinde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NDAN DOĞAN HAKLARINIZ 

Kişisel veri sahibi olarak siz ziyaretçilerimiz KVKK’nın 11. Maddesinde belirtilen haklara sahipsiniz. Söz konusu haklarınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde Bursa Organize Sanayi Bölgesi Kahverengi Cad.No:16 Nilüfer / BURSA adresine yazılı olarak iletmek suretiyle kullanılabilirsiniz.